gps

مقاله ی آموزشی مفاهیم GPS 

(معرفی سیستم GPS ، نحوه ی کارکرد آن و یادگیری عبارات)

 در این پژوهش با نگاهی به تاریخچه ی سیستم GPS به معرفی کامل آن پرداخته و طرز کار و نحوه ی استفاده از آن را مورد بررسی قرار داده ایم.

GIS_Lab

مقاله ی آموزشی مفاهیم GIS 

(معرفی سیستم GIS ،مدیریت اطلاعات و یادگیری عبارات)

 در این پژوهش به معرفی سیستم GIS اشاره کرده و مدیریت اطلاعات عبارات GIS  و کاربرد های آن را بررسی کرده ایم.

underground surveying

مقاله ی آموزشی نقشه برداری زیرزمینی 

(استراتژی های موثر ، معرفی تجهیزات مناسب و یادگیری عبارات)

 در این پژوهش با اشاره به مفاهیم نقشه برداری زیر زمین ، استراتژی و روش کار موثر را بررسی و به معرفی تجهیزات مناسب پرداخته ایم.

photogrammetri

مقاله ی آموزشی فتوگرامتری

(تعریف مفاهیم فتوگرامتری ، کاربرد آن و یادگیری عبارات)

 در این پژوهش به مفاهیم فتوگرامتری و کاربرد آن اشاره شده است.